• https://www.twitter.com/pgdaytr

Tüzük

PostgreSQL Kullanıcıları ve Geliştiricileri Derneği Tüzüğü


Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin adı PostgreSQL Kullanıcıları ve Geliştiricileri Derneği'dir. Derneğin kısa adı PGD olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Ankara'dadır.

Madde 2: Derneğin Amacı
Dernek, aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek için, PostgreSQL kullanan kişileri bir araya getirir:
PostgreSQL Veritabanı Sunucusu ile ilgili kişileri ve kuruluş temsilcilerini dernek çatısı altında toplayarak üyeler arasında etkin bir iletişim, paylaşım ve çalışma ortamı sağlamak,
PostgreSQL' in Türkiye'de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
PostgreSQL ile ilgili tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, konferans, seminer programları organize etmek,
PostgreSQL çerçevesindeki gelişmeleri izlemek ve Türkiye'de duyurulmasını sağlamak,
PostgreSQL' in daha verimli kullanılması için kullanıcılar arasında bilgi alış verişi sağlamak, derneğin birikimlerini ve olanaklarını bu bağlamda üyelerinin kullanımına sunmak,
PostgreSQL alanında her türlü araştırma ve çalışmaya destek vermek, bu tür çalışmalara ön ayak olmak,
PostgreSQL konusunda ulusal ve genel sorunlara çözüm aramak,
Ulusal ve uluslararası kongre, konferans vb. etkinliklere aktif katılım sağlamak,
Türkiye'de PostgreSQL temelli çözümlerin üretilmesi destek olmak,
PostgreSQL kullanıcıları arasında sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlamaktır.

Madde 3: Derneğin Etkinlikleri
PGD, Madde 2'de belirlenen amaçlarına ulaşmak üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
Üyeleri arasında etkin iletişimi sağlamak için gerekli yayınları muhtelif ortamlarda oluşturur, çalışma alanına giren konularda yayınlar yapar.
Amaçlarını gerçekleştirilmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
PostgreSQL tanıtımı, eğitimi ve yeni teknolojilerin tanıtılıp aktarılması, ortak kullanıcı sorunlarına çözüm bulunması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sergi, kurs, konferans, sempozyum vb. toplantılar düzenler, başka kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olanlarına temsilcileri aracılığı ile katılır.
PostgreSQL konusunda her türlü araştırma, çalışma ve çalışanlara destek verir; yazılım ve donanım olanaklarını imkânları dâhilinde sağlar, bu alanda çalışmaları teşvik amacıyla yarışmalar düzenler. Burs, ödül vb. çeşitli maddi kaynaklar sağlar.
Amaçlarını gerçekleştirmek için PostgreSQL ile ilgili olabilecek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, üye olur ve birlikte çalışmalara katılır.
Kullanıcılar arasında teknik, sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlar.
Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya vakfa katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,
Dernek çalışmaları için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

Madde 4: Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiler
Derneğin Genel Kurulu'nca kararlaştırılıp, Yönetim Kurulu'na verilen yetki üzerine, derneğin amaç ve etkinlikleri doğrultusunda çalışmalarda bulunan yabancı dernek ve kuruluşlar ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak ilişki kurulur.

Madde 5: Derneğin Kurucuları
Derneğin kurucularının adları ve soyadları, meslekleri ve sanatları,
İkametgâhları ve tabiiyetleri tüzüğün 12. maddesinde gösterilmektedir.

Madde 6: Dernek Üyeleri

Madde 6.1
: Üyelik Tanımı:
Derneğin iki çeşit üyesi vardır.
Asil Üyeler: Bu tüzükteki niteliklere sahip olup, derneğe asil üye olmak üzere başvuran ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek yönetim kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş üyelerdir.
Onursal Üyeler: Dernek için bir kazanç kabul edilen, toplumdaki sosyal yeri, kişilik ve eserleri ile derneğe önemli katkılarda bulunabilecek ve kendilerine Yönetim Kurulu'nca onursal üyelik unvanı verilen üyelerdir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Kendi istedikleri takdirde aidat verebilirler. Bu tüzükte aksi belirtilmedikçe "üye" sözcüğü "asil üye" anlamında kullanılmıştır.

Madde 6.2
: Üye Olma Koşulları:
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, dernek amacını benimsemiş herkes derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar da Türkiye'de ikamet etme iznine sahip olmaları aranır. Dernekler kanununda belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almış olmak şartı aranır. Derneğe üye olmak için, dernekçe hazırlanmış "Üyelik Giriş Bildirgesi" başvuru sahibince doldurulup imzalanarak Yönetim Kurulu'na verilir. Üyelik giriş bildirgesinde, iki üyenin başvuru sahibini üyeliğe tavsiyesi aranır. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

Madde 6.3
: Üyelerin Hak ve Sorumlulukları:
Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir. Üyeler tüzükte tespit edilen giriş ve yıllık ödentilerini zamanında yapmak zorundadırlar. Üyeler dernekte kalmaya zorlanamaz ve istifa hakkına her an sahiptir. İstifa yazılı olarak Yönetim Kurulu'na yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, oy haklarını devredemezler.

Madde 6.4: Üyeliğin Sona Ermesi:
Dernek üyeliği;
Üyenin ölümü ile,
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istida dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Birikmiş aidatların altı (6) ay içerisinde ödenmemesi halinde,
Dernek tüzüğüne uyulmaması, dernek faaliyetlerini bozucu davranışların görülmesi halinde sona erer; üyenin ismi üye kayıt defterinden silinerek üyenin dernekle ilişkisi kesilir.
Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde Yönetim Kurulu üyeye yazılı olarak duyuruda bulunur. Üyenin 30 gün içinde yazılı savunma hakkı vardır. Bu süre sonunda Yönetim Kurulu üyeliği devam ettirme veya sona erdirme kararı alır.

Madde 6.5
: Temsil Yetkisi ve Hakkı
5253 Sayılı Dernekler Kanunu mevzuatı ilgili hükmü kapsamında tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Madde 7: Derneğin Organları
Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'dur.

Madde 7.1
: Genel Kurul
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağırılır. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Genel Kurul iki yılda bir defa Ekim ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır. Denetleme Kurulu veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul'un toplantı çağrısı Yönetim Kurulu'nca bir ay içerisinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti, Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 7.1.1
: Çağrı Usulü
Genel Kurul çağrıları, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 7.1.2: Toplantı Yeri
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu Ankara’ da yapılır.

Madde 7.1.3: Toplantı Yeter Sayısı
Genel Kurul toplantılarında Türk Medeni Kanunun 78. Maddesi hükümleri esas alınır. Bu kapsamda Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 7.1.4: Toplantının Yapılış Usulü
Genel Kurul toplantıları Dernekler Yönetmeliğinin 14. Maddesi esas alınarak yapılır. Bu kapsamda, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 7.1.5
: Toplantılarda Görüşülecek Konular
Toplantının gündemi Yönetim Kurulu'nca hazırlanır. Genel Kurul'da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Genel Kurul'un kabul etmesi halinde gündeme alınır.

Madde 7.1.6
: Oy Verme
Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılamaz.

Madde 7.1.7: Genel Kurul'un Oy ve Yetkileri
Genel Kurul'un oy ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nu seçmek,
Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,
Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu'nu aklamak,
Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek, Yönetim Kurulu'nca ihtiyaca göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak,
Dernek içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,
Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul'ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek
Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Madde 7.2
: Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, 2 yıl görev yapmak ve yedi (7) asil, yedi (7) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul'ca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir yazman ve bir sayman seçer. Asil üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması halinde, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Yönetim Kurulu asil üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu'nun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde dernekler mevzuatının ilgili maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu'nca geçerli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılır.

Madde 7.2.1
: Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine ya da bir kaçına yetki vermek,
Derneğin amacına uygun faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,
Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
Genel Kurul'ları zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm işlemleri yerine getirmek,
Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
Genel Kurul'un verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
Genel sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,
Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,
Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
Dernek gelirinin bütçe çerçevesinde mahalline sarf ve dernek para ve mallarının iyi muhafaza ve idaresini temin etmek,
Derneğin icra organı olarak ana tüzük ve kanunlar çerçevesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,
Üye başvurularını kabul ya da reddetmek,
Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Madde 7.3
: Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu, 2 yıl görev yapmak ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul'ca seçilir. Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.
Madde 7.3.1: Denetleme Kurulu'nun Görevleri
Denetleme Kurulu yılda en az iki (2) kere, derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Yönetim Kurulu'ndan açıklama isteyebilir ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Madde 7.4: Genel Sekreterin Görevleri
Derneğin işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreter'in görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Madde 7.5: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Genel Kurul'ca seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları' na seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Ankara Valiliği'ne yazı ile bildirilir.

Madde 8: Derneğin Gelirleri

Madde 8.1
: Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:
Üye ödentileri
Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
Derneğin amaç ve etkinlikleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve çalışmaların istenilen hedeflere ulaştırılması için konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan giderlere katılım payı,
Derneğe yapılan her türlü bağışlar,
Yayın, toplantı, yemek, gösteri, balo, gezi, konser, piyango vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
Eğitim, seminer, sempozyum, kurs ve sergi gelirleri,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
Diğer gelirlerden ibarettir.

Madde 8.2: Yıllık Ödentiler
Yıllık ödenti miktarı Otuz Lirası (30 TL) olarak belirlenmiştir. Ödentilerin miktarına Genel Kurul karar verir. Ayrıca giriş aidatı alınmayacaktır.

Madde 8.3: Defter ve Kayıtlar
Dernekler Yönetmeliğinin 32. Maddesi hükümlerine bağlı olarak Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Yukarıda sayılan defterlerin noterden veya dernekler biriminden onaylı olması zorunludur. Dernek ihtiyaç duyduğu tali defterleri tutabilir.

Madde 8.4: Gelir ve Giderlerinde Usul:
Dernek gelir ve giderlerine ait düzenlemeler Dernekler Yönetmeliğinin 38. Maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

Madde 9: Tüzük Değişiklikleri
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzün değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ ü’ dür.

Madde 10: Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
Dernek Genel Kurul'u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde Ankara Valiliği'ne yazı ile bildirilir. Genel Kurul'ca fesih kararı verilmesi halinde üç (3) kişilik bir tasfiye Kurulu, tasfiye için Genel Kurul'ca görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığının ne şekilde ve nereye devredileceği Genel Kurul'ca saptanır.

Madde 11: Genel Hüküm
Tüzükte yer almayan hususlar hakkında Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 12: Kurucular
Derneğin kurucuları aşağıdaki gibidir:

Faruk Selman Lekesiz
Mehmet Atıf Ceylan
Yasin Tatar
Şahap Aşçı
Koray Eyidoğan
Halil Ekinci

Madde 13: Şubelerin Kuruluşu
Dernek gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Ancak bir ilde birden fazla şube açılamaz. Şube kuruluşuyla ilgili olarak dernek Merkez Yönetim Kurulu'nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubelerin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.
Madde 13.1: Şube Genel Kurulu
Genel Kurul, şubenin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul şubenin dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Şube Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Genel Kurul iki (2) yılda bir dernek genel kurulundan en geç 2 ay önce Şube Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere olağanüstü Şube Genel Kurul Toplantısı yapılır. Şube Denetleme Kurulu'nun veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı çağrısı Şube Yönetim Kurulu'nca 1 ay içinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurul'u toplantıya çağırmak ile görevlendirir.

Madde 13.1.1: Çağrı Usulü Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Yapılışı
Çağrı usulü, Toplantı yeri, toplantı yeter sayısı ve toplantının yapılışı ile ilgili dernekte uygulanan
hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’ de de uygulanır.

Madde 13.1.2: Toplantılarda Görüşülecek Konular
Toplantının gündemi Şube Yönetim Kurulu'nca hazırlanır. Genel Kurul'da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Tüzük değişikliği hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Şube Genel Kurulu'nun kabul etmesi halinde gündeme alınır. Şube Genel Kurulları' nca dernek tüzüğünde değişiklik yapılamaz.

Madde 13.1.3
: Oy Verme
Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılamaz.

Madde 13.1.4
: Şube Genel Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nu seçmek,
Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu'nu aklamak,
Şube Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Şube için taşınmaz malların kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Şube Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
Şube Yönetim Kurulu'nca ihtiyaca göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak ve personel ücretlerini tespit etmek,
Şube içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,
Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul'ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek,

Madde 13.2
: Şube Yönetim Kurulu
Şube Yönetim Kurulu, 2 yıl görev yapmak ve yedi (7) asil yedi (7) yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilir. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir yazman ve bir sayman seçer. Asil üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması durumunda, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Şube Yönetim Kurulu asil üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağırılması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu'nun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
Şube Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Şube Yönetim Kurulu'nca gerekli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılır.

Madde 13.2.1: Şube Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Şube Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
Derneği ilde temsil etmek,
Derneğin amacına uygun faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,
Şubenin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurul'una sunmak,
Şube Genel Kurul'larını zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm iş ve işlemleri yerine getirmek,
Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Şube Genel Kurulu'na sunmak,
Şube Genel Kurulu'nun verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
Şube için Genel Sekreterlik teşkilatı kurmak,
Belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,
Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,
Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
Alınan tüm kararları ve faaliyetleri düzenli biçimde Merkez Yönetim Kurulu'na yazılı biçimde bildirmek,
Merkez Yönetim Kurulu ile irtibatı sağlamak, Merkez Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların uygulanmasını sağlamaktır.

Madde 13.3: Şube Denetleme Kurulu
Şube Denetleme Kurulu, 2 yıl görev yapmak ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu'nca seçilir. Şube Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 13.3.1: Şube Denetleme Kurulu'nun Görevleri
Şube Denetleme Kurulu yılda en az iki kere, şubenin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu'ndan açıklama isteyebilir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu'na sunar.

Madde 13.4
: Şube Genel Sekreteri'nin Görevleri
Şubenin iş ve işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Madde 13.5
: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Şube Genel Kurulu'nca seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleği ve ikametgâhları o ilin valiliğine yazı ile bildirilir.

Madde 13.6: Şubelerin Tabii Olacağı Hükümler
Dernek şubeleri hakkında da dernekler mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak;
Şube Genel Kurulu'nun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkân ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Madde 13.7: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
a. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
b. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
c. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
d. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
e. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
f. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 14: Yurtdışı Derneklere Üyelik
Yurtdışındaki aynı amaçlı faaliyetleri gösteren derneklere, vakıflara ve/veya federasyonlara üye olabilir ve şube açabilir.

Madde 15: Derneğin Borçlanma Usulü
PGD, yönetim kurulu kararı ile sadece yönetim kurulundan yetkili üyeler aracılığı ile en fazla 5000 TL borçlanabilir.

Madde 16: Derneğin İç Denetleme Biçimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi; bağımsız denetim kuruluşlarına da deneyip yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Yönetim Kurulu

Başkan: Mehmet Atıf Ceylan
Sayman: Mehmet Emin Karakaş
Yazman: Koray Eyidoğan
Genel Sekreter: Yasin Tatar
Üye: Mehmet Gök
Üye: İbrahim Edib Kökdemir
Üye: Halil Ekinci